Om Raknehaugens Venner

Rakne­hau­gens Ven­ner er en non-profit inter­esse­or­gan­isas­jon som bistår det offentlige med skjøt­sel på og i rand­so­nen.
Dette arbei­det gjøres på dug­nad og med friv­il­lig innsats.

 

Jessheim har fått bysta­tus og Rakne­hau­gen er med på å bygge en iden­titet og bidra til å gi Ullen­saker et pos­i­tivt omdømme, noe som kan gjøre ull­soknin­gene stolte og gi våre besøk­ende kunnskap og pos­i­tive opplevelser.

Rakne­hau­gen er et kul­tur­minne som er kjent langt uten­for kom­munens og lan­dets grenser. Den er bygget i en tid da hele Europa opplevde den store folke­van­dringsti­den og etter­døn­nin­gene fra Romer­rikets kol­laps. Hvor­for ble hau­gen bygd? Hvem lig­ger gravlagt der? Antagelsene er mange!
Det kom­mer stadig hen­ven­delser om å se og oppleve Rakne­hau­gen — fra folk i bygda, lag og foreninger, nabokom­munene, gjester på hotel­lene og fra fag­miljøer i hovedstadsområdet.

Slik Rakne­hau­gen frem­står i dag er det et kul­tur­minne som ikke ret­tfer­dig­gjør dens storhet. Til det gjen­står det en del på tilgjen­ge­ligheten og skjøt­se­len. Det arbei­der Rakne­hau­gens Ven­ner med å få utbedret.

Bestill omvis­ning eller fore­drag her.

Ønsker du å bli medlem av Rakne­hau­gens venner?

Betal inn beløp som passer din sta­tus til DNB kto.: 1204 83 61798.
Hov­edmedlem kr 300,- pr år
Elev/student kr 100,- pr år
Medlem­skap for fam­i­lier, grup­per, lag og organ­isas­joner kr 500,- pr år
Medlem­skap for bedrifter og offentlige organ­isas­joner kr 1.000,- pr år

 

Rakne­hau­gens Ven­ner samar­bei­der med Hovin skole
hvor årets 6. klasse deltar i “Rydd et kulturminne”-dag.
Innsat­sen er upåk­lagelig.
Foto: Bjørn E. Nyberg

 

 —————————————————————————————————————————————————————————

 

STYRET

2016 – 2017

 

LEDER:

Bjørn Erik Nyberg                   bjorn.erik@raknehaugen.no                    952 40 821

STYREMEDLEMMER:

Gun­nar Horverak                     g-horver@outlook.com                            934 33 893

Birger Dalen                              bijohada@gmail.com                                977 42 309

Olav Ner­moen                           olkner@online.no                                     952 24 757

VARAMEDLEMMER:

Tom O Halvorsen                      thalvors@online.no                                  480 73 788

Halvor Tan­gen                           hot@p1.no                                                 975 23 560

 

———————————————————————————————————————–

 

                                     KOMITÈREPRESENTANTER:

 

Komite: «Rakne­haugr Kul­turhis­torisk Senter»:

- Bjørn Erik Nyberg
– Birger Dalen

Redaksjons-komite «Boka»

- Bjørn Erik Nyberg
– Gun­nar Horverak
– Birger Dalen

Gapahuk komitè:

- Halvor Ola Tan­gen
– Jan Freddy Aurstad
– Bjørn Erik Nyberg

Jer­nalder­hage komitè:

- Olav K. Ner­moen
– Mau­rits Send­stad
– Halvor Ola Tan­gen
– Bjørn Erik Nyberg

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

 

Års­beretning

 Drift­såret

2015

 

                                                                                                                                            

Styrets sam­menset­ning

Leder: Bjørn Erik Nyberg

Nes­tleder: Gun­nar Horverak

Styremedlem­mer: Birger Dalen og Olav Nermoen

Vara­menn: Halvor Tan­gen og Tom O. Halvorsen.

Det er beklagelig at det fort­satt ikke er kvin­ner tilgjen­gelige til å ta styreverv.

 

Styrets arbeid

Det har vært avholdt 7 styremøter hvor 37 saker er behandlet:

Styremøtene har vært avholdt ved­er­lags­fritt i Friv­il­ligsen­tralens lokaler som også har span­dert vafler og kaffe.

Avholdt julemøte med styret, dug­nads­g­jen­gen og inviterte ressurspersoner.

Forenin­gen er medlem av Visit Romerike og blir der i gjen­nom markeds­ført og pro­fil­ert både lokalt, region­alt og internasjonalt.

Alt arbeide på/ved Rakne­hau­gen har vært dug­nad, som rep­re­sen­terer ca. 100 timer.

Det har medgått mye arbeid i forbindelse med innsam­ling av stoff, bear­bei­d­ing, manusskriv­ing, ortografiko­r­rek­tur og lay-out. Antatt medgått 400 timer.

 

Aktuelle saker

¤ Hugget et bil­lass med store og gamle bjørker og et ti-talls oretrær på sletta sør for hau­gen og i rand­so­nen mot Ljø­godt. Bjørkestokkene ble gitt til Lions.

¤ Gjen­nom­ført dug­nad med fjern­ing av tilvekst og kjerr på hau­gen og sam­ling av kvist/topp fra felte trær for flishug­ging. Flishugget ble spredd utover som jord­forbedring på sletta. Det gjen­står fort­satt en god del skjøt­sel på nord/vestsiden.

¤ Sjette klasse ved Hovin skole hadde en dag med «Rydd et kul­tur­minne». De viste en ener­gisk innsats og stor glede over å være med.

¤ Fort­satte pros­jek­tet: «Boka om Rakne­hau­gen» i samar­beid med Aker­shus f.k og Ullen­saker kom. I følge pla­nen håpet vi at boka skulle lanseres på Jule­markedet i desem­ber. I påvente av stoff fra Aker­shus f.k. ble utgivelsen utsatt til dette var på plass. Boka blir på ca. 200 sider og utgivelsen antas å bli i 2. kvar­tal 2016.

¤ Vi del­tok under «Folke­helseuka» med «Åpn­ing av Kul­turstien» og «Folke­fest» ved Raknehaugen.

¤ Kul­turstien fra Gjes­tad via Rakne­hau­gen til Hovin skole ble off­isielt åpnet av ord­fører Har­ald Espelund ons­dag 3. juni. Skil­tene som pro­duseres av Aker­hus f.k. var ikke fer­dige til åpningen.

¤ Søndag 7. juni var det «Folke­fest» for hele fam­i­lien med ca. 80 deltakere, halv­parten var barn/unge. Leker og konkur­ranser. Coop obs spon­set to syk­ler i pre­mier. Sverdet som var skåret ut av en tome­ters høy bjørkerot ble avduket av leder for hov­e­dut­val­get for teknisk, idrett og kul­tur i Ullen­saker kom­mune Ståle Lien Hansen.

¤ Det har i løpet av som­mers­esongen vært gjen­nom­ført 13 (15) guid­ede omvis­ninger, holdt 3 (4) foredrag/kåserier og gjen­nom­ført 4 (5) arrange­ment. Totalt besøkt av 588 (784). Det var i alt 49 (44) deltakere på søndagsomvisningene

¤ Har hatt føl­gende satser for guidet omvis­ning på Raknehaugen:

Enkelt­per­son kr 30,- (barn gratis). Mange syntes kr. 40,- var bil­lig og ga kr. 50,- uopp­for­dret. Grup­per på mer enn 15. per­soner kr 450,-.

¤ Arrangerte guidet busstur «På kryss og tvers i Ullen­saker» i samar­beid med Friv­il­ligsen­tralen 17. okto­ber. 30 deltakere.

¤ Videre­førte pros­jek­tet: «Gapahuk som Langhus». Søk­nad ble sendt Ullen­saker kom­mune, som har videre­sendt søk­naden til Aker­shus f.k. for kommentarer.

 

Økonomi

Bankbe­hold­ning 31.12.2014: kr. 34.343,48.

Ullen­saker kom­mune har bistått med kr 50.000,- til å dekke kost­nader i forbindelse med pro­duk­sjon av «Boka om Raknehaugen».

Ullen­saker kom­mune har forhånd­skjøpt bøker for kr 10.000,-.

Ullen­saker kom­mune har bistått med kr 7.500,- til skilt­ing av Kulturstien.

Aker­shus fylkeskom­mune har bidratt med kr 7.500,- til skilt­ing av Kulturstien.

  1. Fladby A/S spon­set kr 2.500,- til pro­duk­sjon av «Sverdet».

Røde Kors Bruk­t­bu­tikk, Ullen­saker har forhånd­skjøpt bøker for kr 22.500,-

 

Medlem­skontin­gent utgjør kr. 9.500,- (6.700,-)

Omvisninger/kåseri/foredrag/arrangement brakte inn kr. 6.332,50 (10.710,-).

Bankbe­hold­nin­gen pr 31.12.2015 er kr. 69.826,78.

Årets drift­sre­sul­tat ble på kr. 30.983,30. (-13.268,43)

Styret vur­derer det til å være sunn økonomi.

 

Medlem­stall

Målet for 2015 var 30 medlemmer.

Pr. 31.12.2015 var det 22 vok­sne enkeltmedlem­mer, 4 fam­i­liemedlemsskap, 1 bedriftsmedlemsskap og 3 barne-medlemmer.

 

Miljø

RV har ingen virk­somhet som påvirker hverken det indre eller ytre miljø.

 

Formidling

Forenin­gen har fått meget bra media-dekning i lokalavisene. Redak­sjonene er generelt pos­i­tive til kultur-stoff og opp­muntrer til mer innlegg/tips.

¤ Opp­slag i års­beretnin­gen til Sparebankstiftelsen.

¤ Opp­slag om Sverdet» i mag­a­sinet «Glimt fra Ullen­saker», som går i alle postkasser i

Ullen­saker kommune

¤ Fyldig repor­tasje i Aften­postens mag­a­sin «His­to­rie» nr. 2/15.

¤ Flere opp­slag i EUB.

 

Sam­funnst­jen­este

Rakne­hau­gens ven­ner har ingen ansatte. All aktivitet er utelukkende basert på friv­il­lighet og forenin­gen har totalt lagt ned ca. 500 timer i sam­funnsnyt­tig tjeneste.

 

Jessheim feb­ruar 2016

For styret

 

—(sign)——–             —-(sign)——               —sign)—–          —(sign)——–

Bjørn Erik Nyberg           Gun­nar Horverak           Birger Dalen          Olav Nermoen