Arrangementer og nyheter

HØST INFORMASJON
FRA RAKNEHAUGENS VENNER

Høstens store hen­delse har vært lanserin­gen av boka om Rakne­hau­gen. To års arbeid ble til slutt et opp­slagsverk på over 200 sider, spekket med mange bilder blant annet fra utgravin­gen i 1939–40 og hen­delser på og ved hau­gen i etter­tid. Ordinær pris kr. 395,-. Medlem­spris kr. 350,-,SMS til
952 40821. Boka er et flott gavetips til den som er inter­essert i kul­tur­min­ner. Redak­sjon­skomi­teen har bestått av Gun­nar Horverak, Birger Dalen og Bjørn Erik Nyberg.

Forenin­gen er godt i gang med pros­jek­tet “Gapahuk”. Vi var så heldige å få kjøpt en “langhus-konstruksjon” av Norsk Folke­mu­seum. Dette har vært brukt som et inter­nasjon­alt ele­var­beid i tre semes­ter. Pla­nen var å få satt opp reisver­ket på sletta neden­for Rakne­hau­gen før vin­teren. Hen­sik­ten er at gapahuken skal bli brukt av besøk­ende til Rakne­hau­gen, pil­grimsvan­drere og skiløpere.
Gapahukkomi­teen består av Jan F. Aurstad, Mau­ritz Send­stad og Halvor Tangen.

Årets guid­ede omvis­ninger er avs­lut­tet og det ble satt ny besøk­srekord. Omvis­nin­gene ble gjen­nom­ført hver første søndag i måne­den i peri­o­den mai-oktober. I alt 170 besøk­ende benyt­tet seg av tilbudet og var med på omvis­nin­gen som startet ved P-plassen på Hovin skole og til Rakne­hau­gen. Årets guider har vært Gun­nar Horverak og Bjørn Erik Nyberg.
Rakne­hau­gens ven­ner vil fort­sette med tilbudet i 2017. Første guid­ede omvis­ning plan­legges til søndag 8. mai.
Om noen ønsker omvis­ning utenom de annon­serte tid­spunkt, kan det skje etter nærmere avtale, hele året.

Arbei­det med “Rakne­haug­parken” går videre. Parken skal bestå av Ljø­godt­tjer­net, Rakne­hau­gen og en nyan­lagt hage med kul­tursti på sletta sør for hau­gen. Pla­nen er å få pros­jek­tet formelt god­kjent av Ullen­saker kom­mune før sesongen 2017.

Boka SELGES fra Friv­il­ligsen­tralen og Ullen­saker bib­liotek på Jessheim.

Rakne­hau­gens styre ret­ter stor takk til alle medlem­mer som har bidratt på dug­nader, arrange­ment oh komitearbeid!

GOD HØST!

———————————————————————————————————–

BOKSALG
Boka “Rakne­hau­gen — myter og fakta” selges ved hen­ven­delse til post@raknehaugen.no eller sms til 95240821.
Eller hentes på Friv­il­ligsen­tralen i Ullen­saker, Døliveien 3, 2066 Jessheim.

Pris pr. stk. kr. 395,-.
Ved kjøp av mer enn 10 bøker sam­tidig kr. 350,- pr. stk.

Post­send­ing inkl. porto/emballasje kr. 500,- pr. stk.

God lesning!

———————————————————————

BOKLANSERING
Endelig er boka “Rakne­hau­gen — myter og fakta” klar for lanser­ing. Det har blitt et opp­slagsverk på 216 sider spekket med bilder, illus­trasjoner og kart.
Mye lokalt stoff som all­men­heten aldri har sett før.
Bok­slipp på Herred­shuset tors­dag 15. sep­tem­ber kl. 1900.
Under­hold­ning ved “Rakne­hauggutta”, høytlesning fra boka og fore­drag av arke­olog Bjarne Gaut som tar for seg analy­sen av bein­restene i hau­gen.
Salg av boka og signer­ing, Kr. 395,-.
Fri entre. salg av kaffe og vafler. Åpen bar.
VELKOMMEN!

————————————-

En bok om Rakne­hau­gen kom­mer ut i annet kvar­tal i 2016

Rakne­hau­gens ven­ner samar­bei­der med Ullen­saker kom­mune og Aker­hus fylkeskom­mune i en redak­sjon­skomité for bokprosjektet.

Alle som er inter­essert i å kjøpe boken, ta kon­takt med oss, enten via denne siden, på Face­book eller direkte til styret ved
Bjørn Erik Nyberg tlf 952 40 821.

F26 Raknehauen (M45)

—–
Arrange­menter i 2016

SESONGEN STARTER

med guid­ede omvis­ninger hver første søndag i måne­den fra 8. mai.

Sønda­gene 8. mai – 5. juni – 3. juli – 7. august – 4. sep­tem­ber og 2. okto­ber 2016.

Opp­møte på P-plassen ved Hovin skole kl. 13 og varer ca. 2 timer. Lokal guide informerer om tiden før og etter Rakne­hau­gen ble bygget. Ta gjerne med noe å spise/drikke.

Vok­sne kr 50,- Barn gratis.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Fam­i­liedag i Folke­helseuka ved RAKNEHAUGEN

Søndag 5. juni 2016 kl. 13–15.

 

Du og din fam­i­lie, ven­ner, naboer, arbei­d­skam­er­ater og foren­ingsven­ner inviteres til fam­i­liedag med leker, pre­miequiz og skat­te­jakt ved Raknehaugen.

Skalden «Pub­li­cus Ben­dolius» kom­mer og gjør barna til riddere.

Grunnstein-nedleggelse til gapahuken ved kul­tursjef i Ullen­saker kom­mune, Marit Lødemel.

Vok­sne kr. 50,- Gave­trekn­ing på inngangs­bil­let­ten. Barn gratis.

Salg av forfriskninger.

Et samar­beid med Rakne­hau­gens ven­ner og Ullen­saker Bygdekvinnelag.

VELKOMMEN

TA MED NOE Å SITTE  !

 

Fra arrange­mentet i 2015

———————————————————————————————————————————————————————————–

KULTURMINNEDAGER 2016. Lørdag 10. – søndag 18. sep­tem­ber. Rakne­hau­gens ven­ner plan­leg­ger å delta med to arrange­ment. Det ene blir i Romerike his­to­rielags sitt hus ved Skedsmo kirke. Det andre blir på Jessheim. Nærmere detal­jer om sted, dag, tid­spunkt og tema føl­ger senere.

LIVGLEDEDAGER 2016. Uke 42. I løpet av dagene plan­leg­ger vi en guidet busstur på kryss og tvers i kom­munen i samar­beid med Friv­il­ligsen­tralen. Dette gjøres for tredje år på rad.

 

Spørsmål eller infor­masjon kan gjøres til post@raknehaugen.no eller tlf. 952 40 821

——————————————————————————————

TIDLIGERE ARRANGEMENT

2015
«Rydd et kul­tur­minne»   i samar­beid med Hovin skole – 6. klasse.
FOLKEHELSEUKAOFFISIELL åpn­ing av «Kulturstien/Pilegrimsleden» fra Gjes­tad til Rakne­hau­gen ved ord­fører Har­ald Espelund.
FAMILIEDAG ved Rakne­hau­gen. Avduk­ing av «Sverdet» ved utval­gsleder Ståle Lien Hansen. I samar­beid med Friv­il­ligsen­tralen i Ullen­saker.
LIVSGLEDEDAGER Guidet busstur på kryss og tvers i Ullen­saker.  I samar­beid med friv­il­ligsen­tralen i Ullensaker.

Gjen­nom­ført: 13 guid­ede omvis­ninger, holdt 3 fore­drag og gjort 4 arrangement                                                                                                                           

Gjen­nom­ført: 13 guid­ede omvis­ninger, holdt 3 fore­drag og gjort 4 arrangement 

2014
FOLKEHELSEUKA   Sesongåp­n­ing med avduk­ing av krakker, bord og arkeologi-binge. Gitt en mini­atyr­mod­ell til Ullen­saker bib­liotek.  «Hel­se­van­dring til Rakne­hau­gen». Guidet busstur til Eidsvolls­bygnin­gen og Ullen­saker.
KULTURMINNEDAGER      Guidet tur i «Kul­turstien» fra Gjes­tad til Rakne­hau­gen. Åpent møte med Thor Hey­er­dahl jr. på Herredshuset.

Gjen­nom­ført: 15 guid­ede omvis­ninger, holdt 4 fore­drag og gjort 5 arrangementer

2013                                                                                                                                                                 

LOKAL KULTURUKE    Del­tok med guidet omvis­ning til Raknehaugen.

FOLKEHELSEUKA   Del­tok med «Hel­sev­nan­dring til Rakne­hau­gen». Samar­beid med Friv­il­li­gen­tralen Ullen­saker.
ÅPENT MØTE Fes­lle­sarr. Med Ullen­saker kom. Og Aker­shus f.kom. med infor­masjon om funn av fibula på jordet ved Haug gård.  

Gjen­nom­ført: 7 guid­ede omvis­ninger.