Om Raknehaugen

Rakne­hau­gen er Nord-Europas største gravhaug og den eneste stokkepyra­mi­den i sitt slag. Hau­gens  opprin­nelige mål fra 1869 viste en diam­e­ter på 100 meter og høyde på 19 meter. Hau­gen ble anlagt ca år 550 – mot slut­ten av folke­van­dringsti­den (år 400–600).

Sag­net sier at… “Kong Rakne falt i et slag med en annen konge, og at han ble gravlagt her mel­lom to hvite hes­ter og sju års skatt. Over kon­gen ble det lagt tøm­mervelte på tøm­mervelte”. Det er fore­tatt flere utgravninger, i 1869–70, 1939–40 og i 1993. Kon­gen og hans hes­ter ble ikke fun­net. Det ble heller ikke fun­net noe skatt eller grav­gaver. Men det ble fun­net en bran­ngrav under den store hau­gen. Bein­rester fra et skjelett viser at det ble gravlagt rester av et men­neske på ca. 25–35 år. Les mer på «Utgravinger».

Forenin­gen Rakne­hau­gens Ven­ner vil:
• bistå med  å ta vare på og ved­like­holde kul­turskat­ten på en verdig måte
• gjøre hau­gen kjent og tilgjen­gelig for all­mennheten
• foreta guid­ede omvis­ninger ved arrange­menter og etter nærmere avtale
• tilby å ved­like­holde og skjøtte hau­gen
• samar­beide med andre for å fremme inter­essen for hau­gen
• gi Ullen­saker kom­mune et bedre omdømme.

«Les mer på «Rakne­hau­gens Venner».

Rakne­hau­gen er anlagt på et område hvor det fra gam­melt av har vært et småkongedømme og mak­t­sen­trum. Det er mange his­toriske spor etter denne tiden — både før og etter Rakne­hau­gen ble anlagt. Få steder i Norge har fler inter­es­sante grav­funn fra vikingti­den enn Ullensaker.

Ønsker din foren­ing, bedrift eller offentlig etat et kåseri/foredrag eller omvis­ning på og rundt Rakne­hau­gen, ta gjene kon­takt. Gå inn på «omvis­ning» og vi vil ta kon­takt på bak­grunn av forespørselen.

Rakne­hau­gens Ven­ner er en inter­esse­or­gan­isas­jon som vil være sen­tral i utvikling av kul­tur­miljøet rundt Rakne­hau­gen. Gjen­nom medlem­skap vil du/dere bli holdt ori­en­tert om sesongens pro­gram og tilbud om eventuelle ekskursjoner til andre kul­tur­min­ner i Norge.


Her er høyre spalte.